Privacyverklaring SVoPa

 

 

 

Gegevens

Mevrouw P.C. Meijer-Valkenburg

h.o.d.n. SVoPa

Blomstraat 17

8121 HB  OLST

KvK nummer: 05086833

contactpersoon voor privacy-zaken is: mevrouw P.C. Meijer-Valkenburg

per e-mail zijn wij bereikbaar via: info@svopa.nl

 

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website www.svopa.nl In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met ‘SVoPa’, ‘ons’, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’. In deze Privacyverklaring wordt met ‘betrokkene’ bedoeld degene van wie wij persoonsgegevens verwerken.

 

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

 

Cookies

Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.

 

 

Persoonsgegevens

a.     Algemeen en doelen

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.

             I.        Het eerste doel is het verwerken van persoonsgegevens van (geïnteresseerde) ondernemers die willen deelnemen aan het gratis voordeelpakket. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren.

 

            II.        Het tweede doel is de verwerking van persoonsgegevens van personen die een derde persoon willen aanmelden (hierna te noemen de ‘aanmelder’) voor een gratis voordeelpakket. Deze gegevens krijgen wij als iemand via onze website het aanmeldformulier invult via de pagina’s ‘geboorte’, ‘huwelijk/jubileum’, ‘verhuizing’ of ‘andere reden’. Deze gegevens kunnen wij ook telefonisch krijgen of per post middels een ingevuld formulier. We gebruiken deze persoonsgegevens om contact op te nemen en om aan de ontvanger te melden door wie zij zijn aangemeld.

 

           III.        Het derde doel is de verwerking van persoonsgegevens van personen die een voordeelpakket ontvangen (hierna te noemen de ‘ontvanger’). Deze gegevens krijgen wij als de aanmelder via onze website het aanmeldformulier invult via de pagina’s ‘geboorte’, ‘huwelijk/jubileum’, ‘verhuizing’ of ‘andere reden’. Deze gegevens kunnen wij ook telefonisch krijgen of per post middels een ingevuld formulier. We gebruiken deze persoonsgegevens om contact op te nemen en om het voordeelpakket te bezorgen.

 

 


 

 

b.     Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken zijn:

Van ondernemers:

·           naam, adres, woonplaats

·           telefoonnummer, e-mailadres

·           contactpersonen

·           IBAN nummer

·           KvK-nummer

·           financiële-, factuur-, en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten

 

Van aanmelders:

·           naam

·           telefoonnummer

·           e-mailadres

 

Van ontvangers:

·           naam, adres, woonplaats (igv verhuizing het nieuwe en het oude adres)

·           telefoonnummer

·           reden van het voordeelpakket: geboorte, verhuizing, huwelijk/jubileum/andere reden.

 

c.     Verstrekking aan derden

Van ondernemers verstrekken wij gegevens aan de ontvanger. Van aanmelders verstrekken wij gegevens aan de ontvanger. Wij verstrekken deze gegevens alleen aan anderen dan de bij de overeenkomst betrokkenen, voor zover dat nodig is in het kader van onder a. genoemde doelen. Voorts verstrekken wij persoonsgegevens aan derden wanneer wij hiertoe worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. SVoPa heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

d.     Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende perioden:

-      Persoonsgegevens van ondernemers: zo lang de ondernemer bijdraagt/deelneemt aan het voordeelpakket.

-      Persoonsgegevens van aanmelders: gedurende 2 jaar na de aanmelding.

-      Persoonsgegevens van ontvangers: gedurende 2 jaar na ontvangst van het voordeelpakket.

-      Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.

-      We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

e.     Van wie krijgen wij persoonsgegevens. Wij krijgen persoonsgegevens via onze website (webformulieren), van aanmelders en van ondernemers zelf.

 

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

 

 


 

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

·         Informatie en inzage: u kunt bij ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en wij vertellen u graag over hoe en waarom wij de betreffende persoonsgegevens verwerken.

·         Rectificatie: mochten wij verkeerde gegevens van u hebben dan passen wij die op uw verzoek aan.

·         Vergetelheid: op uw verzoek om wissing van uw persoonsgegevens zijn wij verplicht deze persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat wij voor bepaalde doeleinden verplicht zijn sommige persoonsgegevens te bewaren.

·         Beperking: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u van ons verlangen de verwerking te laten beperken.

·         Bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

 

 

Klacht

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

 

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

 

 

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

 

 

Mw. mr. M. (Mirjam) Madiol

Bedrijfsjurist